همه چیز درباره کشت و پرورش گیاه آلوئه ورا(صبر زرد)

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
آلوئه ورا یا صبر زرد
آلوئه ورا یا صبر زرد

کشت و پرورش آلوئه ورا در گلخانه یا مزرعه:

آلوئه ورا:

ﮔﻴﺎه ﺻﺒﺮ زرد یا آلوئه ورا ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ aloe vera از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ارزش در دﻧﻴﺎاﺳﺖ آلوئه ورا یا  ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم ﺧﺸﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن های ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻛﺸﻮر(ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ) در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮر در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ، آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و داروﻳﻲ در دﻧﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻲ و وارد ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻠﻲ و رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺎه ﺻﺒﺮ زرد ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم )اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ ( ﻛﻪ دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻓﻘﻴﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺷﺖ و اﻳﺠﺎد صنایع ﻓﺮاوری آن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل  ﺑﺎﺷﺪ

آلوئه ورا
آلوئه ورا

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ آلوئه ورا ﺑﺎ ﻧﺎم ﺻﺒﺮ زرد، ﺻﺒﺮ ﺗﻠﺦ ﻳﺎ ﺷﺎخ ﺑﺰی ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ ﮔﻞ ﺳﮕﻠﻪ، ﮔﻞ ﻗﺒﺮ ﻳﺎ ﭼﺎدروا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻜﻲ از گونه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در و ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮم ﺧﺸﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ روﻳﺪ. ﮔﻴﺎه ﺻﺒﺮ زرد از زمان ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﺮاض ﺑﻪ ﻛﺎر میرﻓﺘﻪ است. در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻛﻬﻦ ﻣﺼﺮی آﻣﺪه  اﺳﺖ ﻛﻪ در۱۵۰۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ از ﺻﺒﺮ زرد ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻬﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ اﺳﻜﻨﺪر ﻛﻪ ﺑﺮای اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزاﻧﺶ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ داﺷﺖ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه ای در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ آن، ﮔﻴﺎه را که ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ و ﻃﻮری ﻋﻤﻞ کنند ﻛﻪ وﺟﻮد و اﺛﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺨﻔﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ

ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ (آلوئه ورا) :

آلوئه ورا متعلق به ﺧﺎﻧﻮاده Aloe  به ﺟﻨﺲ Liliaceae ﺑﻮده و در اﻳﺮان ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ( دارد A. littoralis Baker) ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﻣﻲ روﻳﺪ و ﺑﻪ آن ﺻﺒﺮ زرد ﮔﻮﻳﻨﺪ وجود دارد ، گونه ﻫﺎی دﻳﮕﺮی از Aloe vera از ﺟﻤﻠﻪ  ﺻﺒﺮ زرد ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﺷﺪه  Aloe 380 در ﺧﺎﻧﻮاده Alooideae زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از Asphodelaceae ﻗﺮار دارد، ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺸﺮات و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد

اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﭼﻴﻦ، ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق، ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ای و ﻏﺮب ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺎری ﻛﺎﺷﺖ میﺷﻮد.

اﻧﺪام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ داروﻳﻲ :

، اﻧﺪام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺎه صبر زرد (آلوئه ورا)ﺑﺮگ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ۲ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ اﺳﺖ

 

برگ آلوئه ورا
برگ آلوئه ورا

Drug aloe شیرابه، ﺻﺒﺮ زرد ﻳﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺧﺸﻚ وﺳﻔﺖ:

، ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺸﺮدن و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎده ﺷﻴﺮاﺑﻪ از ﺑﺮﮔﻬﺎی اﻧﻮاع A. vera آﻟﻮﺋﻪ ورا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ واﺟﺪ ۱۵درﺻﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آﻧﺘﺮاﺳﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ زرد رﻧﮓ ﻛﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﺑﺮگ است  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺑﺮگ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب و ﻳﺎ آﺗﺶ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد

ژل آلوئه ورا
ژل آلوئه ورا

 

ژل گیاه آلوئه ورا:

ژل ﻣﻮﺟﻮد در Aloe از ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪروﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل در واﻛﻮﺋﻞ ﻳﺎ دﻳﻮاره ﺟﺎ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آب ﺑﺎﻓﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲشود  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ۱ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ Aloe ﻫﺎی دارای ژل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ پلی ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری از اﻳﻦ ژل ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ های  ،A. arborenseans و A. ferox میباشد

ژل آلوئه ورا
ژل آلوئه ورا

ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﺎﺷﺖ آلوئه ورا:

ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻟﻮﺋﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﺟﻮش ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘﺎﺟﻮش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎدری ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن آن ﺧﺎک اﻃﺮاف رﻳشه را ﻃﻮری ﻛﻪ  ﺻﺪﻣﻪ زﻳﺎدی ﻧﺨﻮرد ﺧﺎرج ﻛﺮده و در زﻣﻴﻦ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺼﻮرت ردﻳﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﺎرﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﺎﺟﻮش ﻫﺎ و ﻛﺎﺷﺖ آﻧﻬﺎ اواﻳﻞ ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻮدن دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﺎﺷﺖ ﻫﺎ در زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ماشین آﻻت و ادوات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻐﻴﺮ است اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐترین فاصله  40-50 سانت  ﺑﻴن ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ۸۰-۱۲۰ سانت بین ردﻳﻒﻫﺎی ﻛﺎﺷﺖاﺳﺖ.

پاجوش آلوئه ورا
پاجوش آلوئه ورا

نیازهای گیاه آلوئه ورا(صبر زرد):

ﮔﻴﺎه ﺑﺮای ﻛﺎﺷﺖ  خاک با ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﻲ ﻟﻮﻣﻲ را میپسندد ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻴﺎه  30درجه سانتی گراد  و ﺣﺪاﻗﻞ آن ۱۰درﺟﻪ سانتی ﮔﺮاد اﺳﺖ  و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﻳﺮای رﺷﺪ آن۲۰درجه ﺳﺎﻧﺘی ﮔﺮاداﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن دﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ، وﺟﻮد ﺑﺎدﻫﺎی ﮔﺮم، زﻳﺎد ﺷﺪن ﻓﻮاﺻﻞ آﺑﻴﺎری و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ ۱۰درﺟﻪ  ﺑﻪ ﺗدﺮﻳﺞ ﺑﺮگها به ﻗﻬﻮه ای ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ داده و رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﻮد آﺑﻴﺎری آﻟﻮﺋﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺛﻘﻠﻲ ،ﻓﺎروﻫﺎی ﻛﻢ ﻋﻤﻖﻗﻄﺮه ای وبارانی اﻣﻜﺎن   ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع آﺑﻴﺎری ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﺐ و ﺑﺎﻓﺖ زﻣﻴﻦ، ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎددر ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ. ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ آب ﻛﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﻴﺰان آﺑﻴﺎری و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن زﻳﺎد ﻓﻮاﺻﻞ آﺑﻴﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد وزن ﺑﺮگ و ﻣﺤﺘﻮای ژل ﺑﺮگ  میﺷﻮد.

ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ گیاه آلوئه ورا:

ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮگ Aloe vera ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد . اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻌﺪدی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺻﺒﺮ زرد ادﻋﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ  اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ در سالﻫﺎی اﺧﻴﺮ روی اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد: در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺿﻌﻲ از ژل آﻟﻮﺋﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ بهبود زﺧﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ۷۲ ﺳﺎﻋﺖ میشود. در اﻟﺘﻴﺎم از لکهﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه وﻟﮕﺎرﻳﺲ و اﻛﻨﻪ روی ﺻﻮرت ﮔﺮدﻳﺪ در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ روی زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻤﺎری زﻧﺎﻧﻪ دﭼﺎر ﻋﻮارض اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ژل آﻟﻮﺋﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ تسریع اﻟﺘﻴﺎم زخم گردید.

ﺑﻪ ﺑﻃﻮر ﻛﻠﻲ ۲  روش برﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮای اﺳﺘﺤﺼﺎل ژل از ﮔﻴﺎه وﺟﻮد دارد:

 1: اﺳﺘﺨﺮاج ژل ﺑﺎ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮگ به ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﻳﺎﻣﺎﺷﻴﻨﻲ:

در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ابزاری ﺑﺮﻧﺪه  ﺑﺮش می ﺧﻮرﻧﺪ و ژل ﻣﺤﺘﻮی ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﭘﻴﺪرم ﺑﺮگ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ روش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ زرد رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ و دﺳﺘﺠﺎت آوﻧﺪی ﻛﻪ در زﻳﺮ اﭘﻴﺪرم ﺑﺮگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ژل ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻲﺷﻮد ودر ﺻﻮرت اﺧﺘﻼط ﻣﻘﺪار آن ﺑﺴﻴﺎر کم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻏﺎل ﻓﻌﺎل ژلﺟﺪا ﺳﺎزی میﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺴﻬﻠﻲ ﻗﻮی اﻳﻦ ﺷﻴﺮاﺑﻪ و ﺗﻠﺨﻲ ﺷﺪﻳﺪ آن، اﺧﺘﻼط آن ﺑﺎ ژل در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ و آراﻳﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ .ژل بدﺳﺖ آﻣﺪه دارای ۰/۵ – ۰/۶ درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺧﻮاﻫﺪ د و ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺳﻮرﺑﻴﻚ  3درﺻﺪ آن را اﺳﺘﻔﺎده کرد.

استحصال ژل آلوئه ورا
استحصال ژل آلوئه ورا

۲:اﺳﺘﺨﺮاج ژل از ﻛﻞ ﺑﺮگ که ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺻﻮرت میگیرد:

در اﻳﻦ روش ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮگ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻛﻞ ﺑﺮگ ﺧﺮد ﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻز ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی، از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ وﻳﺎﭘﺮس ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی ژل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و زﻏﺎل ﻓﻌﺎل (Charcoal) و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻣﻮاد آﻧﺘﺮاﻛﻴﻨﻮﻧﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ ژل از آن ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد.

استحصال ژل آلوئه ورا
استحصال ژل آلوئه ورا

 

 

آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی مهم گیاه آلوئه ورا :

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎری Aloe ﻫﺎی ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ Phytophthora parasitica اﻳﺠﺎد میﺷﻮد ﺑﻴﻤﺎری ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ اﺳﺖ .این ﺑﻴﻤﺎری موجب ﻧﻜﺮوز ﺷﺪن ﺑﺮگ ﻫﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮگ ﻫﺎیﺑﻴﺮوﻧﻲ می ﺷﻮد، ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎی ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﺑﻮﺗﻪ ﺟﺪا میشوند، رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺑﻮﺗﻪ آﻟﻮده از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.

Phythium ﺑﻴﻤﺎری دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺎرچ ultimum ﺣﺎدث  میﺷﻮد، ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻮک رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎری روی قسمت هایﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ، رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ و ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی آﻟﻮﺋﻪ  ﺑﻴﻤﺎری زﻧﮓ آﻟﻮﺋﻪ یا (Aloe Rust)ﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺎرچUromyces اﻳﺠﺎد می ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﺷﻴﻮع زﻳﺎدی ﻧﺪارد.

 

دانلود فایل کامل پرورش آلوئه ورا به صورت  pdf

 

پرورش گیاه آلوئه ورا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 3 =

enemad-logo