روتبال(جابجایی درختان ) چیست؟چگونه درختان را جابجا (روتبال)کنیم؟اصول روتبال درختان چیست؟

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
روتبال درختان
روتبال درختان

روتبال چیست ؟چگونه درختان را روتبال کنیم؟اصول جابجایی درختان چیست؟

 

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ درختان (روتبال):

به ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ طوری که  اﻃﺮاف ریشه آن را ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻴﭻ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن دیگر ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎک  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده میشود روﺗﺒﺎل ﮔﻮﻳﻨﺪ.

 

ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ درﺧﺘﺎن:

روتبال درختان
روتبال درختان

۱-اﻧﺘﺨﺎب درﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ درﺧﺘﺎن:

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از درﺧﺘﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮد ﻣﺜﻞ :ﻧﺎرون، ﭼﻨﺎر، ﺻﻨﻮﺑﺮ، ﺑﻴﺪ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎری از آﻓﺖ و ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎز ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺰان ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ .

۲-ﻫﺮس درختان روتبالی :

اگر درخت خزان پذیر باشد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزوی اﺻﻠﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﺻﻠﻲ روی درﺧﺖ را از ارتفاع ۲۰تا۳۰ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮی ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻨﻪ ﻫﺮس ﻛﻨﻴﻢ .ﺣﺎل اﮔﺮ درﺧﺖ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺬف ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ از ﭘﺎﻳﻴن شاخه ها جهت به تعادل رسیدن  ﺑﺨﺶ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ اﻣﺎ ﺿﺮورت ﻫﺮس اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ درﺧﺖ را از ﺗﻨﺶ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ زﻳﺎد آب از ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﻴم تا درختمان فرصت استقرار در محل را پیدا کند.

روتبال درخت
روتبال درخت

۳-آﺑﻴﺎری جهت جابجایی درختان :

آﺑﻴﺎری را ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ در ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎک اﻃﺮاف درﺧﺖ دو ﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎک ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ را دارد و راﺣﺖ ﺗﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد.

۴-ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ روی درﺧﺘﺎن روتبالی:

در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ کرد که ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اوﻟﻴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺑﺮ روی ﺗﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻳﺎ ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﺮ روی ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻛﺮده و درﺧﺖ را در  ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻛﺎﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .

۵-ﻛﻨﺪن ﮔﻮد اﻃﺮاف درﺧﺖ :

ﺟﻬﺖ درآوردن درﺧﺘﺎن دور ﺗﺎ دور درﺧﺖ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﺪاﻧﻲ ﮔﻮد ﻛﺮده و ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﻲ روﻳﻢ .ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ توجه آنست که با افزایش قطر ﺗﻨﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺮﺿﻲ از ﺗﻨﻪ و ﻋﻤﻖ ﮔﻮدی آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ و ﻗﻄﻮر ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺑﺎزوﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .بهتر است  ﺑﺮای ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﺰان پذیر ها ﻋﺮض ﺗﻮپ رﻳﺸﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

۶-چتایی پیچ کردن توپ ریشه درختان جهت جابجایی:

برای این منظور مقدار مناسب چتایی را با طناب یا نخ های مستحکم به طور کامل به دور ریشه پیچیده به طوری که توپ ریشه را کامل در بر بگیرد این عمل بدین منظور انجام میگردد که در زمان جابجایی دستی یا ماشینی از پاشیدن توپ ریشه از یکدیگر جلوگیری گردد.

ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﺣﻴﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲدرختان روتبالی:

زﻣﺎن و ﻓﺼﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎزﻛﺎﺷﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد . درختان خزانپذیر بهتر است در زﻣﺎن ﺧﻮاب ﻳﺎ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺟﻮانه ها ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ درﺧﺘﺎن ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮگ را ﻫﻢ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻌﻨﻲ اواﺧﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﻳﺎ اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮد .
ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴن درآوردن درخت و بازکاشت آنﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﺧﺖ ﻣﻮرد آﺳﻴﺐ ﺗﻨﺸﻬﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻧﺲ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ .
در ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﺗﻮپ رﻳﺸﻪ درﺧﺘﺎن آﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﺪ و ﺷﺎﺧﻪ و ﺗﻨﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .

 ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن روتبالی:

ﮔﻮدﺑﺮداری :

*ﻣﻴﺰان ﮔﻮدﺑﺮداری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮپ رﻳﺸﻪ باشد(درﺧﺘﺎن ﺧﺰان ﭘﺬﻳﺮ ﻋﺮض ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮدال و درﺧﺘﺎن ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮگ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮدال)

*ﺑﺎزﻛﺮدن ﭼﺘﺎﻳﻲ:

از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻲ و اﻳﺠﺎد ﭼﻨﺪ ﺑﺮش ﻃﻮﻟﻲ در اﻃﺮاف ﭼﺘﺎﻳﻲ ﺗﻮپ رﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺬبﺑﻬﺘﺮ آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺸﻪ

*ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻨﻈﻢ :

ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻨﻈﻢ و در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﺑﻮدن ﺗﻨﻪ و ﺗﺎج درﺧﺘﺎن

*جهت جغرافیایی:

ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮاردادن درﺧﺖ در ﮔﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎلﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه را رو ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺤﻞ جدید ﺑﮕﺮداﻧﻴﻢ و ﺳﭙﺲ درﺧﺖ را در ﮔﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ

*کوددهی:

در ﺳﺎل اول ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﺗﺎزه ﺟﺎﺑﺠﺎﺷﺪه ﻛﻮد ﻧﻤﻲ دﻫﻴﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮﺷاخه در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺬب آب ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﭼﻮن رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺪ ﻧﻜﺮده و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ درﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

*زهکش گود:

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻔﺮ ﮔﻮد ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮔﻮد ﻣﺎ دارای زه ﻛﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب اﺳﺖ از ﺧﺎک ﻣﺮﻏﻮب زراﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﻮدﻫﺎی ﻛﺎﺷت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ .

*آﺑﻴﺎری : 

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻣﺠﺪد ﻣﻘﺪاری آب داده ﺷﻮد ﻟﻴﻜﻦ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ و اﺗﻤﺎم ﻛﺎﺷﺖ،ﺑﺎﻳﺴﺘ ﻲ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎک و ﺗﻤﺎس ﺑﻬﺘﺮ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎک و ﺗﻀﻤﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ اوﻟﻴﻪ ﻛﺎﻓﻲ آب ،ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .در ﻟﺒﻪ  ﺧﺎﻛﺮﻳﺰی درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آب در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﻮده رﻳﺸﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد .ﺷﻴﺐ ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ دوری از ﺗﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺧﺎک ﺧﻮب زﻫﻜﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﺣﻮﺿﭽﻪ را دو ﺑﺎر از آب ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﺎر ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ زﻫﻜﺶ ﺷﻮد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − سه =

enemad-logo