دسته: خاکشناسی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

فناوری نانو در کشاورزی

فناوری نانو در کشاورزی کشاورزی به عنوان تنها منبع تامین کننده غذای بشر و بخش مهم اقتصادی میباشد . با افزایش جمعیت جهان نیاز به غذا و محصولات کشاورزی به سرعت در حال افزایش است . این امر نگرانی را برای سازمان خواروبار جهانی FAO بوجود آورده است .در این مسیر تغییرات آب و هوا

استاندارد

خاکهای شور و قلیا (سدیمی)و روش های اصلاح آن

خاکهای شور و قلیا: خاکهای شور و قلیا در ایران و بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک جهان عامل محدود کننده رشد و نمو گیاهان زراعی است.

enemad-logo