برچسب: آموزش کاشت انار، پرورش و کاشت ،انواع هرس درخت انار، زمان و نحوه کاشت انار،آبیاری درخت انار،مراحل احداث باغ انار،نیازهای اساسی در کاشت و پرورش انار

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

پرورش و کاشت انار

پرورش و کاشت انار گیاهشناسی انار انار با نام علمی Punica granatum L ، درخت کوچکی است که در اقلیمهای خشک و نیمهگرمسیری و مدیترانهای دارای رشد و باردهی خوبی میباشد. پرورش و کاشت انار سخت و پیچیده نیست. انار بومی ایران است .در تمامی استان های کشور به استثناء استان همدان، ارقام متفاوتی از

enemad-logo