برچسب: باغبانی،ساختمان های کشاورزی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

اصول ساخت گلخانه هیدروپونیک

 ساخت گلخانه هیدروپونیک نرخ بالای رشد جمعیت از یک سو و کاهش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روز افزون شهرها و مناطق صنعتی از سوی دیگر، ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود را بیش از پیش می نماید . بطور کلی افزایش تولید محصولات کشاورزی به دوطریق میسر می باشد ، یکی از طریق

enemad-logo