برچسب: پرورش و تولید قارچ

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

پرورش قارچ دکمه ای درمنزل

پرورش قارچ دکمه ای درمنزل امروزه با درک این واقعیت که جهان با محدودیت های آب و خاک و عوامل موثر در تولید مواجه است ، بنابراین با به کارگیری علوم و فنون جدید ، کشاورزی به سوی تولید در فضاهای محدود و تحت کنترل رفته است . به جای کشت در مساحت های بسیار

enemad-logo