برچسب: پوسیدگی فیتوفترایی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

محلول بردو فیکس چیست ؟نحوه ساخت و مصرف خمیر بردوفیکس چگونه است؟خمیر بردو چه مزایایی دارد؟

 محلول بردو یا بردوفیکس چیست؟چگونه و چه زمانی از بردوفیکس استفاده کنیم؟ مقدمه: در باغات همواره به صورت سالانه جمعیت زیادی از عوامل بیماری زایی باکتریایی و قارچی رو به گسترش اند و به اشکال مختلف این عوامل بیماری زایی زمستان گذرانی میکنند . بسته به شرایط جوی سالانه (سالهای پربارش و کم بارش )شدت

enemad-logo