برچسب: پوکی میوه پسته

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

معرفی ارقام پسته ،آفات و بیماری های پسته و راه های کنترل آن

معرفی ارقام پسته و مدیریت آفات و بیماری های پسته   معرفی ارقام پسته: مقدمه:درخت پسته دو پایه است

enemad-logo