برچسب: گموز درختان میوه، درمان گموز مرکبات، قارچ کش گموز مرکبات، بیماری گموز مرکبات،سرخشکیدگی،انگومک مرکبات ، اوزوئی،پوسیدگی فتیوفتورایی طوقه و ریشه،پوسیدگی طوقه و ریشه،علائم بیماری گموز مرکبات،کنترل بیماری

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
استاندارد

بیماری گموز مرکبات و راه های کنترل و درمان آن

گموز مرکبات کاشت مرکبات نقش مهمی در اقتصاد کشور و درآمد کشاورزان دارند . در ایران سطح زیر کشت نسبتا وسیعی را به خود اختصاص می دهد . ایران از نظر تولید جهانی ،هفتمین تولید کننده برتر مرکبات در دنیا میباشد . آفات از عوامل اصلی خسارات کیفی و کمی در محصولات کشاورزی به خصوص

enemad-logo