تزریق کود و عناصر غذایی به خاک به صورت هیدروژل با استفاده از سوپر جاذب ها توسط دستگاه بیولیفت

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
هیدروژل و سوپر جاذب
هیدروژل و سوپر جاذب

تزریق کود در خاک چه مزیتهایی دارد؟روش تزریق کود در خاک به صورت هیدروژل با استفاده از سوپر جاذب ها چگونه است؟

تغذیه گیاهی چیست؟(تغذیه با استفاده از سوپرجاذب ها به صورت هیدروژل)

علم تغذیه گیاه علمی است که به چگونگی تامین نیازهای غذایی گیاه به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصول می پردازد.آیا علم تغذیه گیاه یک
قدمت علم تغذیه گیاه به زمان شروع کشاورزی بر میگردد، انسانهای قدیم متوجه شدند که بعد از چند دوره کشت و کار،خاک مورد استفاده فقیر شده و محصوالت بعدی مانند محصوالت اول رشد و تولید خوبی نخواهند داشت. چنانچه موادی مانند کود حیوانی و خاکستر به خاک اضافه شود خاک تقویت میشود.

 

تغذیه گیاهان با استفاده از تزریق کود وبه صورت هیدروژل توسط دستگاه بیولیفت:

در این شیوه  مواد و عناصر غذایی به صورت محلول در آمده و به همراه مواد سوپر جاذب توسط دستگاهای کمپرسوری هوا (بیولیفت) به درون خاک تزریق میگردد.

تزریق هیروژل با بیولیفت
تزریق هیدروژل با بیولیفت

عمده ترین مزایای تغذیه گیاهی توسط تزریق هیدروژل یا سوپر جاذب  با بیولیفت به شرح زیر است:

 

  • موجب کاهش فشردگی ذرات  خاک می شود.
  • موجب بهبود تهویه در خاک می شود وتخلخل خاک را افزایش میدهد.
  • موجب نفوذپذیری بیشتر و یکنواخت تر  آب به عمق خاک می شود و جذب مواد غذایی تسهیل میگردد.
  • موجب افزایش فواصل بین دوره های آبیاری و صرفه جویی ۳۰ تا ۶۰ درصدی مصرف آب می گردد.
  • این عملیات فاقد آلودگی  بوده و با بیشترین صرفه جویی در زمان و منابع  و کمترین میزان استفاده از مواد افزودنی به خاک ،صرفه جویی اقتصادی را موجب می شودوبیشترین سازگاری با محیط زیست را دارا میباشد.
  • موجب حفظ و نگهداری آب در محیط اطراف ریشه گیاه برای مدت طولانی تری میشود.

    تزریق کود درخاک به صورت هیدروژل
    تزریق کود درخاک به صورت هیدروژل

هیدروژل یا سوپر جاذب چیست:

هیدروژل شـبکه های پلیمـری سـه بعدی بـا اتصـالات عرضـی هسـتند کـه قابلیـتجـذب بسـیار زیـاد آب یا سـیالات زیسـتی را حتی زیر فشـار دارند. ایـن ترکیبات بدون انحلال میتواننـد مقـدار زیـادی آب جـذب کننـد. هیدروژل ها به دو روش طبیعی و مصنوعی سنتز میشوند.

هیدروژلهای طبیعی بـه دلیل تنوع،فراوانـی، ارزانـی، تجدیدپذیری، سـمی نبودن و نیز زیسـت تخریبپذیری و زیست سـازگاری نسـبت بـه هیدروژلهـای سـنتزی بسـیار جالـب توجـه هسـتند.

هیدروژل و تغذیه گیاهی
هیدروژل(سوپرجاذب) و تغذیه گیاهی

کاربرد هیدروژل(سوپرجاذب) در کشاورزی چیست؟

هیدروژل ها در کشاورزی از اهمیت ویژه ای بخوردار هستند آنها به دلیل توانایی بالا در جذب و ذخیره منابع آبی به ویژه در حفظ و نگهداری آب ،ذخیره مواد غذایی،افزایش تخلخل و تهویه خاک ،و نیز کاهش مصرف آب نقش عمده ای دارند اخیرا از هیدروژل ها در ذخیره مواد غذایی به صورت تزریق کودی در خاک به فراوانی استفاده میگردد.

هیدروژل یا سوپر جاذب
هیدروژل یا سوپر جاذب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 20 =

enemad-logo